Souhlas se zpracováním osobních údajů 2023

 Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu:

 

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště/korespondenční adresa, telefoní číslo, e-mail, informace o vzdělání a profesní praxi, i případné další údaje uvedené v životopisu poskytnutém společnosti 

 

Heidelberg Materials Digital Hub Brno, s.r.o. se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 060 25 811, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 99611 u Krajského soudu v Brně,

 

tento správce osobních údajů zpracovával po dobu 6 měsíců ode dne podpisu tohoto souhlasu (v případě, že se mnou neuzavře pracovní smlouvu) za účelem možnosti informovat personální agenturu, která by měla zájem zprostředkovat mi zaměstnání, že již má mé osobní údaje k dispozici.

 

 

Potvrzuji, že mne správce informoval o tom, že:

 1. nejsem povinen/povinna poskytnout správci své osobní údaje v souvislosti s uvedeným účelem, ani dát souhlas s jejich zpracováním, a jsem oprávněn/a toto odmítnout (pokud se však takto rozhodnu, beru na vědomí, že mne pak správce nemůže kontaktovat),
 2. shora uvedený rozsah osobních údajů je nezbytný k naplnění sledovaného účelu; za jiným účelem správce mé osobní údaje zpracovávat nebude, a ani je nebude poskytovat třetí straně,
 3. po uplynutí doby, na kterou byl souhlas poskytnut, budou mé osobní údaje vymazány,
 4. mé osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce automatizovaně i manuálně, a zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě,
 5. souhlas se zpracováním svých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo zčásti písemně odvolat,
 6. jsem oprávněn/a požádat správce, aby mé osobní údaje, které jsem mu předal/a ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, a které jsou zpracovávány automatizovaně, předal jinému správci,
 7. mám právo na vydání potvrzení ze strany správce o tom, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány, a to i poté, co uplyne doba, na kterou jsem poskytl/a tento souhlas,
 8. mám právo na přístup ke svým osobním údajům; na žádost mi správce musí transparentním a srozumitelným způsobem poskytnout informace o zpracování mých osobních údajů, a to do 1 měsíce od obdržení mé žádosti (s ohledem na složitost a počet žádostí lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce), přičemž obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování, rozsahu osobních údajů, případně jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji a povaze automatizovaného zpracování,
 9. pokud bych zjistil/a nebo se domníval/a, že Vaše osobní údaje byly/jsou zpracovávány v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, mám právo požadovat po správci vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu,
 10. vyjde-li najevo, že mé osobní údaje byly/jsou zpracovávány nepřesně či neúplně, mám právo na opravu, případně na doplnění neúplných osobních údajů,
 11. pokud bych popíral/a přesnost mých osobních údajů, mám právo žádat, aby správce do doby, než přesnost osobních údajů ověří, zpracování mých osobních údajů omezil,
 12. pokud by vyšlo najevo, že se mé osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, a za tím účelem byly/jsou profilovány, mám právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce je povinen takového zpracovávání zanechat,
 13. pokud bych ze shora uvedených důvodů kdykoli vznesl/a námitku proti způsobu zpracování mých osobních údajů, je správce povinen mé osobní údaje vymazat,
 14. vyjde-li najevo, že zpracování mých osobních údajů je protiprávní, jsem oprávněn/a namísto výmazu mých osobních údajů žádat jen omezení jejich použití.