Cookie policy / Politika užívání cookies

 

Cookie policy

 

 Purpose of the use of cookies

Website of Heidelberg Materials Digital Hub Brno, s.r.o. uses so-called cookies or comparable techniques (together referred herein to as ’cookies’), which we need for certain functions of the website. A cookie is a file that stores certain information on the user's access device (PC, tablet, smartphone, etc.). 

There is no automated decision-making, including profiling. 

The data will not be transferred to other entities or to third countries. 

Deactivation of certain cookies can lead to restrictions in the functions of our website.

 

Legal basis for the use of cookies

Our website uses cookies necessary for the operation of this website on the basis of Art. 6 Para. 1 S. b) GDPR. You cannot turn off these cookies. When you visit our website for the first time, a cookie banner is displayed.
 

 Categories of cookies on this website

So-called necessary cookies are necessary for the basic functions of the website (e.g., page navigation). Without these cookies, functionality and presentation would only be possible to a limited extent.

 

How the cookie banner works and how long cookies are stored

Your settings made via the banner remain saved for the duration of the lifetime of the respective cookie (12 months). The banner will not appear when you visit our website again. After this period the banner reappears.

 

Checking your cookie settings

There are various ways to prevent the setting of cookies, and to delete cookies that have already been set and to make customized cookie settings. You can adjust the general cookie settings via your browser and/or delete cookies that have already been set in your browser. 

On this website you can access your settings.

For mobile devices, you can also set the authorizations for the apps installed on your device via the settings of your mobile device.

 

Data subject rights

Since the use of cookies generally constitutes the processing of personal data, you have the right to access your personal data, to rectify it, to erase it, and to portability; you can object to the processing and lodge a complaint with the supervisory authority.

 

Contact details of the Data Protection Officer

Helena Doležalová, dpo.hmdhb@heidelbergmaterials.com, +420 544 137 503


 

Politika užívání cookies

 

Účel používání cookies

Webové stránky Heidelberg Materials Digital Hub Brno, s.r.o. používají tzv. cookies či další obdobné technologie (dále souhrnně “cookies”), které potřebujeme pro fungování webových stránek. Cookie je soubor, který ukládá určité informace do zařízení uživatele (PC, tablet, smartphone atd.). 

K automatizovanému rozhodování včetně profilování nedochází. 

Data nebudou předávána dalším subjektům či do třetích zemí. 

Deaktivace některých souborů cookies může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.


 

Právní základ pro používání cookies

Na našich webových stránkách používáme tzv. nezbytné cookies v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Ukládání nezbytných cookies do Vašeho zařízení nelze zakázat. Při Vaší první návštěvě webové stránky se Vám zobrazí tzv. cookie banner.


 

Kategorie cookies používaných na těchto webových stránkách

Takzvané nezbytné cookies jsou nezbytné pro základní funkce webové stránky (např. navigace po stránce). Bez těchto cookies by funkčnost a prezentace byly možné pouze v omezeném rozsahu.

 
 

Jak funguje „cookie banner“ a jak dlouho jsou cookies uložena

Vaše nastavení provedená prostřednictvím cookie banneru zůstávají uložena po dobu životnosti příslušného souboru cookie (12 měsíců). Cookie banner se Vám při další návštěvě našich webových stránek nezobrazí. Po uplynutí této doby se cookie banner znovu objeví.


 

Kontrola nastavení cookies

Máte k dispozici několik způsobů, jak zabránit ukládání souborů cookies, vymazat existující soubory cookies a provést vlastní volbu nastavení jejich dalšího ukládání. Jednou z možností je upravit obecné nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči, a již uložené soubory cookies prostřednictvím svého prohlížeče vymazat. 

Nastavení cookies pro tyto webové stránky je dostupné zde

Používáte-li pro návštěvu webových stránek mobilní zařízení, můžete provést nastavení cookies také ve svém zařízení pro aplikace v něm nainstalované. 


 

Práva subjektů údajů

Jelikož používání cookies zpravidla představuje zpracování osobních údajů, máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a přenositelnost; můžete vznést námitky proti zpracování a podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Helena Doležalová, dpo.hmdhb@heidelbergmaterials.com, +420 544 137 503